Programma’s partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018

Hieronder leest u wat wij van de partijen hebben ontvangen. Als u de informatie liever op uw gemak offline wilt lezen, hebben wij hier alle informatie in een PDF-bestand gebundeld.

Leefbaar Rotterdam

Op het gebied van onderwijs en jeugd zijn de afgelopen vier jaar met Leefbaar Rotterdam aan het roer grote stappen gezet. We moesten van ver komen, maar de achterstanden op de rest van het land zijn in rap tempo ingelopen. Een prestatie van formaat! Toch staan we nog altijd voor grote uitdagingen. Met uw steun willen wij ons de komende vier jaar in het stadsbestuur hard maken voor:

Verdere verbetering van het leerklimaat op scholen
Goed onderwijs begint bij veilige, nette scholen. Daarom werkten scholen de afgelopen periode, op aandringen van Leefbaar Rotterdam, aan duidelijke gedragsregels als onderdeel van de Rotterdamse Onderwijscode. Maar er is meer nodig. Het moet veel makkelijker worden om onhandelbare leerlingen, die het klaslokaal tot een hel maken voor docenten en klasgenoten, van school te verwijderen. Voor structurele raddraaiers willen we een tuchtschool in het leven roepen.

Resultaatgericht onderwijs
Het onderwijs moet Rotterdamse jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Dat betekent: opleiden voor kansrijke sectoren zoals techniek, logistiek, zorg, IT en maritiem. Het basisonderwijs moet terug naar de kern. Geen focus op allerlei duurzaamheids- en cultuurprojecten, maar op taal en rekenen. Ook mogen docenten die goed presteren worden beloond met een hoger salaris en willen wij zoveel mogelijk academici voor de klas. Excellente en hoogbegaafde leerlingen moeten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. De projecten die de afgelopen periode voor hen zijn opgezet willen we voortzetten.

Actieplan voor verbeteren MBO
Op het MBO zitten onze vakmensen van de toekomst. Zij verdienen het best mogelijke onderwijs, maar krijgen dit vaak helaas niet. De berichtgeving rond het MBO wordt al jaren beheerst door negatieve zaken als tentamenfraude, gesjoemel met registraties en geweldsincidenten. Deze misstanden doen afbreuk aan de waarde van MBO-diploma’s. Dat moet écht afgelopen zijn. Het verbeteren van de cultuur op MBO-instellingen wordt wat ons betreft dé prioriteit voor de komende jaren.

Ontmoedigen van islamitisch onderwijs
Leefbaar Rotterdam staat voor de vrijheid van onderwijs. We zijn echter tegen islamitisch onderwijs, omdat dit erop gericht is leerlingen van de Westerse maatschappij te vervreemden. Om islamitische scholen te weren is landelijke wetgeving nodig. Hierop willen wij stevig aandringen bij het Rijk. Tot die tijd willen wij het volgen van islamitisch onderwijs in Rotterdam zo onaantrekkelijk mogelijk maken.

Daadkrachtige bescherming van kwetsbare kinderen
Privacy is heel belangrijk, maar de veiligheid van kinderen is nóg belangrijk. Bij kindermishandeling moet snel en doortastend ingegrepen kunnen worden om gruwelijke drama’s te voorkomen. Terughoudendheid onder hulpverleners en doorgeschoten privacyrichtlijnen mogen dit niet in de weg staan.

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/standpunten/men2
Contactpersoon: Ronald Buijt / email: info@leefbaarrotterdam.nl

Partij van de Arbeid

Onderwijs is de basis. Ieder kind in Rotterdam heeft recht op het beste onderwijs. Zoals goed werk de beste weg is uit de armoede, is goed onderwijs de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen.

Toegankelijk en betaalbaar onderwijs
Ondersteuning voorschools onderwijs: Het aanbod van 12 u/week voorschoolse educatie wordt 20 u/week.
Redelijke vrijwillige ouderbijdrage: Een te hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn. We willen betaalbare ouderbijdrages. Iedereen in de bijstand met kinderen 35 euro per kind per jaar voor de ouderbijdrage.
Eerlijke selectie: Selectie op scholen op basis van inkomen, sociale klasse of andere uitsluitingsnormen is afgelopen. We bestrijden discriminatie actief.
Kostenvrij mbo: We willen het mbo kostenvrij maken. Kosten zijn beperkt tot het lesgeld, extra ‘verrassingen’ als kosten voor gereedschap, boeken en materialen schaffen we af.

Kinderen helpen zich te ontwikkelen tot breed geschoolde Rotterdammers
Brede buurtscholen: Kinderen ontwikkelen zich door scholen, kinderdagverblijven, muziekscholen, sportverenigingen en andere partners samen te laten werken aan een dagaanbod voor talentontwikkeling.
Kunst en sport voor alle kinderen: Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en kennismaken met kunst en cultuur. We ondersteunen organisaties als jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, SKVR en andere.
Aandacht voor cultuurbegrip: Ken je geschiedenis, ken je toekomst: In Rotterdam besteden we aandacht aan de diversiteit van de stad. In het onderwijs aandacht voor verschillende levensbeschouwingen en culturen. Van Erasmus’ humanistisch gedachtengoed tot aandacht voor het slavernijverleden en arbeidsmigratie. Rotterdamse kinderen krijgen de kans vrij te nemen op feestdagen die ze zelf belangrijk vinden.
Voldoende aandacht: Schoolklassen moeten kleiner om kinderen de aandacht te geven die ze verdienen. Ook moet er meer aandacht, middelen en deskundigheid komen voor passend onderwijs.
Stageplaats als opstap naar een baan: Stage is het begin van je werkende leven, niet het einde van je schoolgaande leven. We willen stageplekken met garantie op vast werk.

Investeren in docenten
Maatregelen tegen dreigend lerarentekort: We gaan samen met de hogescholen meer leraren opleiden, Rotterdam aantrekkelijk maken voor leraren om hiernaartoe te komen en mensen zonder baan die ervaring hebben in het onderwijs helpen met de opleiding en werk.
Het Rotterdamse Lerarenfonds voor bijscholing van docenten: Leraren scholen we om onze leerlingen op te leiden tot echte Rotterdammers. Rotterdammers weten dat we culturele, seksuele en religieuze diversiteit belangrijk vinden, dat we maatschappelijke spanningen in de klas met elkaar uitpraten en niet uitvechten en persvrijheid erbij hoort in een rechtstaat.
Diverse docententeams: We streven naar docententeams die een afspiegeling zijn van de samenleving.

https://rotterdam.pvda.nl/themas/onderwijs-en-ontwikkeling/
Contactpersoon: Co Engberts / email: c.engberts@raad.rotterdam.nl

D66

D66 Rotterdam heeft onderwijs als één van de drie prioriteiten gekozen voor de komende jaren. Wij vinden dat Rotterdamse kinderen hun talenten volledig tot bloei moeten kunnen laten komen. Door te zorgen voor het beste onderwijs voor ieder kind, kunnen we een groot deel van de kansenongelijkheid wegnemen.

D66 wil een aantal dingen realiseren de komende jaren:
Ten eerste zien wij graag scholen meer experimenteren met de beste manier om leerlingen alle kansen te geven. Door bijvoorbeeld de leertijden uit te breiden, zoals bij het LIFE College in Schiedam, waar jongeren van acht tot acht terecht kunnen voor onderwijs, ondersteuning en brede ontwikkeling. Daarnaast willen we scholen meer stimuleren tot samenwerking met externe partijen, zoals met naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, sportverenigingen en culturele organisaties. Dit noemen wij ook wel “de Rotterdamse school”.

Ten tweede wil D66 Rotterdam meer investeren in peuteropvang. Kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen. D66 wil investeren in de kwaliteit van de peuteropvang door het opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers te verbeteren en de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het is daarnaast noodzakelijk om de wachtlijsten voor de voorschool op te lossen.

Andere belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld de toegankelijkheid van huiswerkbegeleiding verbeteren, meer vestigingen van de bibliotheek door de gehele stad, docenten ontlasten om het beroep aantrekkelijk te houden en een betere koppeling tussen onderwijs en praktijk in het MBO.

Daarnaast wil D66 samen met de nieuwe landelijke D66 Minister van Onderwijs verder werken aan plannen om het onderwijs beter te maken met al het extra budget wat landelijk beschikbaar is de komende jaren. Wat betreft ons staat het onderwijs de komende jaren op 1!

https://rotterdam.d66.nl/content/uploads/sites/336/2018/02/Verkiezingsprogramma-D66-Rotterdam-2018-2022-Wereldstad-in-wording.pdf
Contactpersoon : Jan Willem de Bruin / email campagne@d66.nl / tel: 06-414 504 88

SP

Voor alle Rotterdamse kinderen wil de SP het best mogelijke leven. Dat betekent goed onderwijs. Voldoende plekken waar een kind kan spelen en sporten. Heel belangrijk is extra aandacht voor armoede waar veel Rotterdamse kinderen in zitten. Hieronder staan een aantal belangrijke punten voor ons. In ons verkiezingsprogramma staat nog veel meer.

Onderwijs en welzijn
• De SP wil kleinere klassen met maximaal 23 kinderen met leraar.
• Bij ‘slechte’ scholen moet er goed gekeken worden wat de oorzaak van de problemen zijn en die moeten vevrolgens aangepakt worden. Niet alle problemen zijn op te lossen met extra aandacht voor reken- en taalonderwijs.
• Leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs is kostbaar, maar ontzettend belangrijk voor het functioneren van kinderen op school.
• Te veel Rotterdamse kinderen groeien in armoede op. We doen alles om dat te voorkomen en verhelpen de ergste problemen door het aanbieden van warme lunches op scholen.
• Via de jeugdgezondheidszorg kan armoede onder kinderen gesignaleerd worden en kunnen mensen gewezen worden op regelingen. De SP pleit voor de aanwezigheid van jeugdzorg op de scholen.

Sport en Cultuur
• Alle kinderen behouden het recht op schoolzwemmen.
• Speeltuinen moeten zeven dagen in de week open kunnen zijn. Speeltuinen zijn essentieel in het stimuleren van kinderen om te bewegen en een goede motoriek te ontwikkelen. Openbare speel- en sportplekken in de wijken blijven behouden en worden waar mogelijk uitgebreid.
• Beter en volledig benutten van het Jeugdcultuurfonds, door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om financiering te krijgen voor bijvoorbeeld contributie of instrumenten.
• Scholieren op Zuid kunnen twee keer per jaar gratis een voorstelling in Theater Zuidplein bijwonen.
• Musea in Rotterdam gratis toegankelijk op woensdagmiddag en zondag. Sporten voor kinderen tot 12 jaar wordt betaalbaar door één sportabonnementen te vergoeden.

https://rotterdam.sp.nl/nieuws/2017/12/sp-presenteert-actieplan-voor-rotterdam-op-basis-van-vertrouwen Contactpersoon: Michiel Knoops / email: fractie@rotterdam.sp.nl / tel: 06-43020995

VVD

Vaak wordt gezegd dat onze gezondheid het meeste waardevolle is dat we hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het meest waardevolle zijn onze kinderen. Alle ouders willen dat ze gelukkig opgroeien, dat ze leren wat ze moeten leren om straks op eigen benen te kunnen staan en dat er straks een maatschappij is waarin ze tot hun recht komen. De belangrijkste rol hierbij is vanzelfsprekend weggelegd voor de ouders zelf. Maar ook de gemeente heeft een grote rol te vervullen.

Wij willen vanuit de gemeente speciale aandacht voor de scholen waar het niveau onvoldoende is. En we willen op àlle Rotterdamse scholen het aanleren van nieuwe vaardigheden als programmeren stimuleren. Niet iedereen hoeft programmeur te worden, maar in de wereld waarin onze kinderen terechtkomen is kennis van ICT net zo vanzelfsprekend als kennis van het Engels dat nu is. Daarnaast heeft de gemeente een rol grote waar ouders om welke reden dan ook hun rol niet kunnen vervullen, of waar kinderen extra zorg nodig hebben.

De jeugdzorg moet verder op orde; kinderen mogen gewoon niet de dupe worden van volwassenen die niet met elkaar weten samen te werken of te communiceren.

Ten slotte is er nog een heel wezenlijke taak, die we alleen met z’n allen kunnen vervullen. Namelijk zorgen dat de vooruitgang van Rotterdam van de laatste jaren niet tijdelijk is, maar blijvend wordt. Dat kan, als we de aantrekkingskracht die de stad nu heeft weten te verzilveren, door de middenklasse te vergroten, het leven in de wijken te verbeteren en meer bedrijvigheid aan Rotterdam te binden. Dan zijn onze kinderen dankzij goede zorg en onderwijs straks niet alleen in staat om kansen te pakken, maar dan zíjn die kansen er ook. Voor ieder Rotterdams kind.

https://rotterdam.vvd.nl/nieuws/23780/werken-voor-rotterdam-verkiezingsprogramma-2018-2022 Contactpersoon: Vincent Karremans / email: campagne@vvdrotterdam.nl

CDA

Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan. Ieder kind verdient de mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontwikkelen. Onderwijs is ook dé sleutel naar een sterkere stad.

• Door de introductie van Groep Nul wordt bij jonge kinderen de taalachterstand ingelopen voordat zij naar de kleuterschool gaan. Het CDA heeft ervoor gezorgd dat alle Rotterdamse basisscholen een ‘Groep nul’ hebben gekregen. Dit succes wil het CDA in de komende periode voortzetten en uitbreiden.

• Het CDA heef zich ingezet voor een investering van 260 miljoen voor het vernieuwen, verbeteren en vervangen van oude schoolgebouwen. Om in de komende periode de resterende scholen aan te pakken wil het CDA opnieuw een grote investering doen.

• Deze collegeperiode is sterk ingezet op het verlagen van het aantal thuiszitters. Nog nooit was dit aantal zo laag als nu. Tegelijkertijd is elke leerling die geen onderwijs volgt op school er één te veel. De aanpak thuiszitters krijgt daarom een vervolg.

• Door een mismatch tussen vraag en aanbod van scholen in bepaalde wijken kiezen ouders steeds vaker voor een school buiten de eigen wijk. In samenwerking met schoolbesturen wil het CDA een herontwerp van het aanbod van basisscholen per wijk dat beter is afgestemd op de lokale behoefte.

• Scholen mogen geen drempel creëren via de schoolbijdrage waarmee gezinnen worden uitgesloten.

• De gemeente laat onderzoeken welke banen en ambachten in de toekomst zullen verdwijnen. Het CDA wil dat jongeren worden opgeleid voor een baan die bestaat en niet voor werkloosheid.

• Het lerarentekort loopt snel op in Rotterdam. Daarom wil het CDA er 400 leraren erbij voor 2021! Dit willen we doen door onder meer goede arbeidsvoorwaarden voor Rotterdamse leerkrachten en het creëren van een apart profiel in de lerarenopleiding voor onderwijs aan kinderen van 2 tot 6 jaar.

• De capaciteit van pleegzorg wordt uitgebreid. Elk kind dat niet thuis kan wonen moet de mogelijkheid hebben in een ander gezin op te groeien.

• Zorg voor kinderen die te maken krijgen met een vechtscheiding van hun ouders wordt geïntensiveerd.

• Ieder kind in Rotterdam is lid van minimaal één vereniging.

https://www.cda.nl/zuid-holland/rotterdam/standpunten/verkiezingsprogramma/
Contactpersoon: Christine Zandberg / email: bczandberg@gmail.com /nr: 06- 19004668

GroenLinks

GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving die goed is voor iedereen. Het kan wél: voor iedere Rotterdammer een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving. Rotterdam wordt een prettige stad om in te leven. We investeren in kunst en cultuur waarmee we de stad ontwikkelen. Het is tijd voor verandering. GroenLinks wil van Rotterdam een stad maken waar iedereen zich welkom en waardevol voelt.

• Rotterdam is de ‘jongste’ stad van Nederland. Andere steden vergrijzen, wij verjongen. Jongeren zijn ons belangrijkste kapitaal.

• In het Rotterdam van GroenLinks start geen enkel kind met achterstanden aan de basisschool en haalt elk kind het maximale uit zijn of haar talenten. GroenLinks wil voor Rotterdam de optimale vroeg- en voorschoolse educatie en de beste scholen van Nederland. We bieden beginnende leraren en zij-instromers kansen en begeleiding. Wij zorgen voor voldoende goede, betaalbare en toegankelijke kinderopvang.

• Rotterdam maakt de transitie naar een stad die gebouwd is voor zijn inwoners, waar in het verkeer de fiets en voetganger de norm zijn. Veilig naar school: Er komen 100 kindlinten: veilige fiets- en wandelroutes naar scholen. De directe omgeving van scholen wordt autovrij ingericht. Prettige buurten: Alle wijken voldoen aan de norm van Jantje Beton voor buitenspelen. De 30 km-zones worden uitgebreid. Spelen in de stad: speeltuinen en speelplekken in de stad worden (financieel) ondersteund.

• We kiezen voor goede zorg voor jong en oud. Samen met zorgverleners verbeteren we de kwaliteit van de zorg. Iedereen krijgt de zorg die nodig is, en altijd met persoonlijke aandacht.

Samenwerking in de zorg: GroenLinks werkt toe naar een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) voor vragen over gezondheid, jeugdhulp, werk, inkomen en wonen.

https://rotterdam.groenlinks.nl/standpunten/verkiezingsprogramma-groenlinks-rotterdam
Contactpersoon: Jimmy Smet / email: j.smet@groenlinksrotterdam.nl / tel: 06-3072411

NIDA

Volgens NIDA vormen de volgende punten de voornaamste uitdagingen van het Rotterdamse onderwijs: lerarentekort, overbelasting van leraren en bovengemiddeld schoolverzuim.

NIDA maakt zich zorgen over vervaagde grenzen tussen wetenschap/onderwijs en commerciële belangen
De kunst, cultuur en wetenschap dienen vanuit hun eigen kracht de samenleving, waaronder de markt, te verrijken en waar nodig te hervormen. Het wetenschappelijke en maatschappelijke belang mag niet lijden onder commerciële belangen. Het risico hierop neemt verder toe. Door overheidsbezuinigingen zijn onderwijsinstellingen voor hun financiën steeds meer afhankelijk van commerciële bedrijven.

Het marktdenken binnen het onderwijs
Niet de leerling en het onderwijs, maar de onderwijsinstelling zelf staat steeds meer centraal. Leerlingen en studenten zijn verworden tot producten. Onderwijsinstellingen verdienen aan het verstrekken van diploma’s. We zien hierin het risico op doelverschuiving, waarbij het verstrekken van een diploma verwordt tot een doel op zich, waaraan de kwaliteit van talent- en kennisontwikkeling ondergeschikt raakt. Talent wordt niet ontdekt of onvoldoende ontwikkeld. Passies worden onvoldoende gezien en gestimuleerd. Onderwijs moet in dienst staan van talent, niet in dienst van de economie. Daarom pleit NIDA voor een benadering vanuit de leerling en niet vanuit onderwijsinstellingen.

Wij zijn kritisch op kansenongelijkheid in het onderwijs
Zo zijn de mogelijkheden voor leerlingen om opleidingen/niveaus te stapelen ingeperkt, waardoor doorgroeien voor leerlingen moeilijker is geworden. De fixatie in het basisonderwijs op Cito-scores en onderadvisering van leerlingen is hier tevens illustratief voor. De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt hierdoor toe. Ook door afschaffing van de studiefinanciering. Even slimme en talentvolle kinderen eindigen, afhankelijk van het opleidingsniveau en inkomen van hun ouders, op verschillende niveaus. Zelfde talenten, verschillende uitkomsten.

Concrete voorstellen en ideeën Onderwijs
* Prioriteit aan schoolhuisvesting (fijn duurzaam klimaat om te leren en werken/doceren)
* Inzet op assistentie basis/middelbaaronderwijs
* Investering in Transformatieve school: docenten die inspelen op de mismatch tussen de school- en straatcultuur
* Inzet op actieve ouderinspraak en ouderbetrokkenheid

https://rotterdam.nida.nl/
Contactpersoon: Siham el Hammouti / email: info@nidarotterdam.nl / tel: 010-2673840

CU-SGP

Sterke en liefdevolle gezinnen vormen de basis van een goede sociale structuur in Rotterdam.
De ChristenUnie-SGP ziet het gezin als een belangrijke plek waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Als een plek waar jongeren geborgenheid ontvangen, opgroeien en worden gevormd tot de burgers van de toekomst. Wij willen daarom investeren in het gezin.

Investeren in het gezin begint met aandacht voor relaties. De positieve gezondheidseffecten van liefdevolle gezinnen en sterke partnerrelaties zijn groot. Als de overheid zich bezighoudt met voldoende bewegen en gezonde voeding, waarom dan niet met sterke relaties? Soms gaan relaties kapot, helaas, maar we gunnen Rotterdammers méér kansen om hun relatie wél te laten slagen , we pleiten daarom voor instrumenten om aan relaties en het ouderschap te bouwen. En voor laagdrempelige relatie- en opvoedondersteuning op vrijwillige basis.

Daarom stellen wij voor…
• … ouderschapscursussen laagdrempelig beschikbaar te laten komen en informatie over relatieondersteuning te bieden;
• … alle jonge Rotterdamse ouders een ouderschapscursus aan te bieden.
• … extra in te zetten op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, zoals Home-Start en de Family Factory;
• … kinderen, jongeren, ouders en scholen te betrekken bij een integrale visie op jeugdhulp;
• … ondersteuning, zorg en begeleiding te bieden aan tienermoeders;
• … aandacht te besteden aan sexting, grooming en loverboys op Rotterdamse scholen;
• … voldoende ruimte te behouden voor het bijzonder onderwijs, vanuit de overtuiging dat ouders de eerstverantwoordelijken zijn voor opvoeding en onderwijs van kinderen;
• … beperkingen voor het thuisonderwijs op te heffen;
• … meer in te zetten op een kindvriendelijke inrichting van wijken.

http://www.cusgprotterdam.nl/programma/
Contactpersoon: Tjalling Vonk / email: t.vonk@cusgprotterdam.nl

Partij voor de Dieren

Onze standpunten ten aanzien van ouders en kinderen in Rotterdam:

• De gemeente wijst scholen op hun verantwoordelijkheid om hun leerlingen gezonde voeding aan te bieden.
• De gemeente investeert in sport en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen. Ook stimuleert de gemeente onderwijs over duurzaamheid.
• Er zijn voldoende en scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan.
• Alle peuters kunnen gebruikmaken van betaalbare voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor peuters van Rotterdammers met Nederlands als hun tweede taal blijft VVE gratis.
• Rotterdam stimuleert en faciliteert het geven van borstvoeding aan baby’s en jonge kinderen.

• De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.
• De gemeente voorkomt huisuitzetting en uithuisplaatsing door tijdige schuldhulpverlening. Ook huisuitzetting en dakloosheid van kinderen wordt actief voorkomen.
• De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.
• Kinderrechten worden nageleefd en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.

• De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten. In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijv. met meer ruimte voor spelen en ontmoeten.
• Jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra.

• De gemeente verzekert zich ervan dat voor Rotterdammers de jeugdhulp van goede kwaliteit is.
• De gemeente zorgt voor voldoende behandelplekken voor kinderen in acute (psychische) nood.
• Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
• Eerstelijnmedewerkers hebben een belangrijke rol binnen de gemeenschap. Zij worden gesteund om (mogelijke) ontsporing vroegtijdig te kunnen signaleren en te kunnen handelen.

https://rotterdam.partijvoordedieren.nl/news/plan-b-voor-rotterdam-verkiezingsprogramma-2018-2022
Contactpersoon: Ruud van der Velden / email: fractierotterdam@partijvoordedieren.nl /
tel: 010- 2671119.

50PLUS

50PLUS Rotterdam: omdat het om onze kinderen gaat!
50plussers zijn vaak ouder en grootouder. Zij willen dat hun (klein)kinderen een goede toekomst hebben. Goed onderwijs en passende jeugdzorg zijn daarom juist voor hen heel belangrijk. Natuurlijk heeft 50PLUS in haar programma ook aandacht voor zaken als ‘een leven lang leren’ om mentaal fit te blijven voor de snel veranderende arbeidsmarkt en het juist in Rotterdam grote probleem van laaggeletterd bij volwassenen. Maar het begint bij een zo goed mogelijke start in het leven. Dat betekent een veilige, liefdevolle en gestructureerde opvoeding en goed onderwijs.

1. Leraren: meer waardering: in salaris, respect en werkdruk: dus ook kleinere klassen. Bij personeelstekort een welkomstpremie voor docenten en hulp bij huisvesting in Rotterdam
2. Gelijke kansen voor alle kinderen: 1 op de 4 kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Nog te veel kinderen in Rotterdam starten de school met een taalachterstand. Extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst, maar ook scholen en het Rijk moeten bijdragen.
3. Jeugdzorg: geen wachtlijsten: Meer geld uittrekken voor goede en passende jeugdzorg. Kinderen en tieners met problemen moeten snel geholpen en behandeld worden. Bij langer wachten verergeren de problemen zich. De hulp moet natuurlijk wel op maat en passend zijn.
4. Armoedebestrijding ouders: Sommige scholen verzorgen een ontbijt voor hun leerlingen. Dat is mooi, maar het behoort niet tot de kerntaak van het onderwijs. De oorzaak is dat er te weinig geld in het gezin binnenkomt. Dit veroorzaakt ook stress bij de kinderen. 50PLUS Rotterdam vindt het daarom belangrijk dat de inkomenspositie van de arme gezinnen verbetert.
50PLUS Rotterdam pleit voor een Wethouder Ouderen- en Jeugdbeleid om al deze zaken en meer voor elkaar te krijgen.

https://www.50pluspartij.nl/rotterdam/68-rotterdam-visie/2249-onderwijs-laaggeletterdheid
Contactpersoon: Ellen (P.J.H.D.) Verkoelen / email: ellenverkoelen@me.com / tel: 06-24787428

DENK

Het onderwijs is dé motor van onze stad. Daarnaast draagt het onderwijs, als duurzame bron van vooruitgang en ontwikkeling, bij aan het wegwerken van achterstanden. Denk staat daarom voor:

• Het waarborgen dat de vrijwillige ouderbijdrage ook daadwerkelijk vrijwillig is.
Voor ouders met een lager inkomen wordt er een fonds in het leven geroepen om de ouderbijdrage in schrijnende gevallen te kunnen restitueren.
• Het terugdringen van het lerarentekort door bijvoorbeeld zij-instromers aan te nemen en in te zetten op versterkte wervingscampagnes onder met name mannen en personen met een migratieachtergrond.
• Een stagegarantie voor alle Rotterdamse jongeren. De gemeente zorgt ervoor, ook als stageaanbieder zelf, dat geen enkele jongere zonder stageplaats komt te zitten. Hiertoe richt de gemeente zelf meer stageplaatsen in en wordt via aanbestedingsbeleid gestuurd op concrete stageplaatsen.
•De gemeente zet in op ‘vriendschapsscholen’ om segregatie in het onderwijs in Rotterdam terug te dringen. Bij vriendschapsscholen werken verschillende scholen samen om diverse leerlingen gezamenlijke projecten uit te laten voeren.
• Het Rotterdammerschap krijgt op een prominentere wijze aandacht in het onderwijs, met als speerpunten migratiegeschiedenis, het slavernijverleden en onze Rotterdamse geschiedenis.
• Meer vakmensen voor de klas om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren: door ‘hybride docentschap’ en periodieke docentenstages in de praktijk.
• Gezonde en schone schoolgebouwen die de leerprestaties van leerlingen ten goede komen.
• Kleinere klassen en kleinschalig onderwijs.
• Versterkte doorlopende leerlijnen en betere aansluiting tussen onderwijsvormen: het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ wordt breder uitgerold en ondersteund.
• Het radicaal verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs. We bestrijden onderadvisering, maken werk van voldoende brede brugklassen waarin leerlingen zich aan andere leerlingen kunnen optrekken. We zetten voor- en vroegschoolse educatie en initiatieven als zomerscholen in om achterstanden te verkleinen. Voor- en vroegschoolse educatie moet toegankelijker worden voor ouders met een kleine beurs.
• Het handhaven van de onderwijsvrijheid. Onderwijs op grond van levensbeschouwelijke richtingen (joods, islamitisch, christelijk, hindoe etc.) wordt vanuit de gemeente nimmer bemoeilijkt. Islamitisch onderwijs verdient ondersteuning, in plaats van belemmering.
• Voortijdig schoolverlaten bestrijden door een Rotterdamse Studiewijzer waarin het arbeidsmarktperspectief van studies in Rotterdam helder en begrijpelijk wordt weergegeven.
Wij organiseren ook meer studiemarkten op scholen waar werkgevers, leerlingen, samen met hun ouders, werk maken van een bewuste en weloverwogen studiekeuze gericht op arbeidsmarktperspectief.
• Het ondersteunen van de komst van een gymnasium op Zuid.
• Het inrichten van voldoende studentenwoningen in de stad.
• Toekomstbestendig onderwijs, door samen met werkgevers moderne vaardigheden, zoals programmeren een prominentere plek te geven in de les.
• Het instellen van een brede publiciteitscampagne tegen discriminatie en pesten op scholen.

Voor onze concrete punten:
https://www.bewegingdenk.nl/rotterdam/

Contactpersoon: Stephan van Baarle / email:
rotterdam@bewegingdenk.nl

Jezus leeft

Waarom zouden ouders met (jonge) kinderen moeten stemmen op JEZUS LEEFT?
JEZUS zegt: “laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet ! “

Jezusleeft wil een goed gezinsleven stimuleren.
Het gezin als “goed nest” is de basis voor een maatschappij die naar elkaar omziet.
Gezinnen dienen beschermd en geholpen te worden zodat er stabiliteit ontstaat bij ouders en kinderen. Het aantal echtscheidingen (en de negatieve gevolgen van echtscheiding) zal hierdoor afnemen.

Het maximale aantal kinderen op scholen dient te worden teruggebracht naar 500 kinderen per school. Dit om te voorkomen dat uw kind een nummer wordt.

Het individuele kind dient maximale persoonlijke aandacht te krijgen, tijdens de hele periode dat het kind onderwijs ontvangt.

www.jezusleeft.nl/programma/
Contactpersoon: Joop van Ooijen / email: info@jezusleeft.nl / tel: 06-33954055

Stadsinitiatief Rotterdam

Stadsinitiatief Rotterdam is een beweging van deskundige en betrokken Rotterdammers. Op onze kandidatenlijst staan Rotterdammers die werken in of voor het onderwijs. We denken niet in termen van problemen, maar oplossingen. Dit doen we door continu in contact te staan met deskundigen.

Wij hebben de volgende actiepunten:

1. Stadsfonds voor onderwijsinnovaties
Onze lijsttrekker Jos Verveen is geestelijk vader van innovatiefonds CityLab010. Dat fonds moet flink meer geld krijgen. Wij willen minimaal 1% van de gemeentebegroting van 3,5 miljard vrijstellen voor goede initiatieven uit de stad, óók voor verbetering van het onderwijs.

2. Onderwijs is meer dan taal en rekenen
Taal en rekenen zijn belangrijk, maar het is ook belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Sociale vaardigheden, digitale vaardigheden, kunst en cultuur, sport en bedrijfsbezoeken horen hier ook bij. We zijn voor behoud van het geld voor ‘brede school-activiteiten voor iedere school.

3. Uw kind heeft recht op frisse lucht, toch?
Onze lijsttrekker vecht al vijf jaar voor frisse lucht in Rotterdamse klaslokalen. In 80% van de klaslokalen is er te veel CO2, met als gevolg: hoofdpijn, ziekteverzuim en concentratieproblemen. We willen dit opgelost zien. Daar is nog 300 miljoen extra voor nodig.

4. Als het even wat minder gaat met uw kind…
Als het even niet goed gaat met uw kind is goede en tijdige zorg belangrijk. Deze zorg duurt nu te lang en is te versnipperd. We willen dat u wordt bijgestaan door één gekwalificeerde hulpverlener die alles coördineert in plaats van meerdere verschillende instanties.

5. Alle kinderen Lekker Fit en niet de helft
De helft van alle kinderen in Rotterdam krijgt op dit moment 3 uur gymles per week van een professioneel geschoolde docent. Wij vinden dat álle kinderen daar recht op hebben. Aangezien het Rijk dit niet voor zijn rekening neemt, vinden wij dat de gemeente dit zou moeten doen.

Stadsinitiatief Rotterdam vindt het belangrijk doorlopend in contact te staan met u.
Op https://stadsinitiatief-rotterdam.nl/standpunten/nrm_theme:opgeleide-stad/nrm_theme_id:13/
vindt u al onze actiepunten, maar kunt u zich ook aanmelden als meedenker!
Dank voor uw aanmelding alvast.
Contactpersoon: Jos Verveen / email: jos@stadsinitiatief-rotterdam.nl

De Nieuwe Rotterdamsche Partij

Bereikbaarheid scholen en voldoende capaciteit huidige scholen
Om goede kwaliteit op de scholen te kunnen handhaven is het uiterst belangrijk dat de scholen over de middelen beschikken die ze nodig hebben om deze kwaliteit te kunnen leveren. Het is niet de bedoeling dat scholen meer hooi op hun vork krijgen dan ze daadwerkelijk aan kunnen. Als de scholen vol dreigen te raken zal hun capaciteit verhoogd moeten worden als dat een optie is. Anders zal er een nieuwe school in de buurt bijgebouwd moeten worden. Het is niet de bedoeling dat leerlingen de halve wijk door moeten, in hun lunchpauze, om naar de volgende les te kunnen. Of dat ze in noodgebouwen geplaatst worden zonder alle nodige voorzieningen omdat er geen klaslokalen beschikbaar zijn. Wij willen dat het geld voor de scholen niet pas beschikbaar komt als deze scholen over hun maximumcapaciteit heen gaan. Wij willen het geld hiervoor van tevoren alloceren zodat deze problemen juist voorkomen worden.

Transparantie op het gebied van toelatingsprocedures van scholen
Wij begrijpen dat er beperkte capaciteit is op scholen. Wij willen zeker niet dat scholen meer leerlingen aannemen dan ze daadwerkelijk kunnen accommoderen. Hierdoor zouden de leerlingen minder aandacht kunnen krijgen dan dat ze daadwerkelijk verdienen. Daarom snappen wij dat scholen ook leerlingen kunnen weigeren. Echter, zijn wij wel van de mening dat als scholen leerlingen weigeren dat ze in ieder geval het recht hebben op openheid over de grond waarop ze geweigerd zijn.

Wij zien graag meer scholen die buiten hun reguliere schooltijden de deuren openen voor leerlingen om leerlingen met een langere leertijd te kunnen accommoderen
Het LIFE college in Schiedam heeft de deuren voor leerlingen open van acht tot acht. Wij vinden dit een prachtige ontwikkeling en zien graag soortgelijke initiatieven in Rotterdam verschijnen. Niet alle leerlingen doen er even lang over om zich de leerstof eigen te maken. De NRP ziet graag dat ook de leerlingen die er iets langer over doen, de mogelijkheid krijgen om zich effectief te kunnen inzetten voor hun opleiding.

https://nieuwerotterdamschepartij.nl/programma
Contactpersoon: Damien Crielaard / email: pr@nieuwerotterdamschepartij.nl / tel: 06-41643195

Politieke Beweging Armoedebestrijding Rotterdam

HET GEZIN
Het feit is dat in vergelijking met de vier grote steden in Rotterdam de meeste gezinnen op of onder de armoedegrens leven. Komt nog bij kijken dat onder deze gezinnen, er nog steeds te veel jongeren zijn die het moeilijk hebben om een stage plaats te vinden, waardoor de kans om af te studeren wordt verkleind.

• P-BAR komt met voorstellen om gezamenlijk met het bedrijfsleven, dit tekort op te lossen. Toentertijd zijn met overheidsgelden (Vogelaargelden) achterstanden in de verloederde- en arme gebieden in Rotterdam weggewerkt. P-BAR constateert dat door bezuinigingen op het welzijnswerk; aanleg van speeltuinen; sportverenigingsleven, sociale- en fysieke verloedering hebben plaatsgevonden. Dit heeft ernstige gevolgen voor de samenleving. In Rotterdam komen er zelf wijken voor die het slechtst scoren op het landelijke gemiddelde. P-BAR zal inzet plegen om dit te veranderen, waardoor er wederom wordt geïnvesteerd in kinderen en jongeren. Er komt professionele ondersteuning in speeltuinen, sportverenigingen en de jongerenwerker keert als beroepsgroep terug. Sportverenigingen zijn de vindplaatsen voor probleemjongeren. Daar moet op worden ingezet om de jongeren te helpen. Immers, ‘de Jeugd is de toekomst van morgen’.

• P-BAR gaat ervoor zorgen, dat jongeren op adequate wijze worden begeleid bij hun beroepskeuze. Daarbij wordt rekening gehouden met de beroepen waarvoor krapte is op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt bereikt dat de werkloosheid onder jongeren afneemt, en dat de maatschappij geholpen wordt.

• P-BAR vindt dat gezinnen in Rotterdam gelukkig moeten leven en dat kinderen gelukkig moeten opgroeien. De gemeenteraad moet er alles aandoen om daarin tegemoet te komen. P-BAR wilt dat er veranderingen bij de Sociale Dienst worden doorgevoerd. Onderdelen van de zogenaamde inspanningsverplichtingen moeten worden herzien. Het verstrekken van een bijstandsuitkering mag niet leiden tot vernedering van de aanvragers. De zogenaamde inspanningsverplichting moet worden afgeschaft. P. Bar wilt dat er voedselwinkels komen in plaatst van voedselbanken. De schuldhulpverlening wordt verbeterd, zodat het gezin niet verder in de armoede geraakt.

http://p-bar.nl/ contactpersoon: John Roseval / email: roseval_silvano@hotmail.com